คณะกรรมการป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

นายสุจิน นาคบำรุง

ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

นายสมพงษ์ เพ็งสกุล

รองประธานวิสาหกิจชุมชนฯ

นายเสนอ โตกลัด

รองประธานวิสาหกิจชุมชนน

นางลั่นทม นาคบำรุง

เลขานุการ

นางสาวนิลลาวรรณ สวนกุล

รองเลขานุการ

 

นายสมชาย จ้อยทอง

ฝ่ายการเงิน

 

นายธีรพล สิทธิรักษ์

ฝ่ายการเงิน

 

นางสาวสถาพร เนาวกุล

ฝ่ายการเงิน

 

 

นายจำเนียร เพชรชนะ

ประชาสัมพันธ์

 

 

นายสาคร หนูทอง

ประชาสัมพันธ์

 

นางรัตนา สวนกุล

กรรมการ

 

นางพิราออน รัตนารมย์

กรรมการ

 

นายสุธันวา คงคชวรรณ

กรรมการ

 

นายราชพรมัชฌิม

กรรมการ

 

นายมานะรักษายศ

กรรมการ

 

นายอุทัย สิทธิรักษ์

กรรมการ

 

นายสมชาย สวัสดี

กรรมการ

 

นายสุเทพ ทัดทอง

กรรมการ

 

นายสุวรรณ โอกาศ

กรรมการ

 

นายประสาณ กรดหยู

กรรมการ

 

นายนิวัฒน์มัชฌิม

กรรมการ

 

นายอนุชาพัฒสังวาลย์

กรรมการ

 

นายสมพร คชเชนทร์

กรรมการ

 

 

นายนพรัตน์หนูทอง

เลขานุการ

 

 

นายประเสริฐ กดหยู

กรรมการ

นายน้อย สระทองแพร

กรรมการ

นายสุเทพ มณีเติม

กรรมการ

นายบุญฤทธิ์ ชูนิ่ม

กรรมการ

นายสมพร สระกอบแก้ว

กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ เรืงอ่อน

กรรมการ

นายสมบูรณ์ เรืองอ่อน

กรรมการ

 

นายสิทธิพร สาริขา

กรรมการ

นายสมนึก สะโตน

กรรมการ

นายสมพล คงจอน

กรรมการ

นายวิชาญ โต๊ะแอ

กรรมการ

นาย สองคิด โอกาศ

กรรมการ

นายธีรวัฒน์อนันต์

กรรมการ

นายบุญเชิด สวนกุล

กรรมการ

นายนาม หอมจันทร์

กรรมการ

นายอำนาจ นวกุล

กรรมการ