ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด

"ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเท่ียวช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการช่วยเหลือตนเองในการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เน้นผลกำไรและไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพื้นที่ ดังสโลแกนที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและช่วยกันรักษาอย่างเท่าเทียม.

"ต้นน้ำ" คือต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ใต้ผืนดินบริเวณรากแขนงที่มีความพรุนพอเหมาะ และจะค่อยๆปล่อยน้ำเหล่านั้นออกมาในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ต้นน้ำแตกต่างจากต้นไม้ต้นอื่นๆในป่าก็คือ ความสามารถในการกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งของลำธารสายเล็กๆที่จะไหลมารวมบรรจบเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร และเป็นแม่น้ำใหญ่ในที่สุด ฉะนั้น เมื่อเราไม่สามารถทราบได้ว่าต้นไม้ต้นใดในป่าใหญ่เป็น "ต้นน้ำ" ก็จำเป็นจะต้องรักษาต้นไม้ทุกต้นของป่าไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด.